TwinNet Kft.
Informatika és Oktatás
Az I3R - IntegrÁlt SzakkÉpzÉs IrÁnyítÁsi És InformÁciÓs Rendszer bemutatÁsa

I3RAz I3R (Integrált Oktatás Irányítási és Információs Rendszer) rendszer alapvetően a térségi oktatási társulások (TISZK és partnerintézményei) menedzsmentjének számára nyújtja szolgáltatásait, a tervezési, végrehajtási és ellenőrzési területeken. A rendszer integrált, azaz magába foglalja az általános tanügyi szervezési-irányítási elemeket, és a sokrétű adatcsere révén képes a már meglévő rendszerekkel való elektronikus kapcsolattartásra. A sokrétű és naprakész nyilvántartásokon alapuló rendszer lehetőséget ad a folyamatos elemzésre, definiálhatóvá és kialakíthatóvá teszi a hatáskörök strukturált elosztásán alapuló hatékony szervezeti működést.

A program használatával támogatott vezetői értékelés az alapadatok nyilvántartásán és a végzett tevékenység naprakész vezetésén alapul. A feladattervezéstől, azok elvégzésén át, az ehhez kapcsolódó humán erőforrás kezeléssel bezárólag olyan komplex értékelő tevékenység folytatható, ami folyamatosan visszahat(hat) a mindenkori tervezésre és a napi tevékenység szervezésére, ellenőrzésére, azaz a minőség és hatékonyság magas színvonalon történő biztosítására.

A rendszer által támogatott folyamatok nyilvánvalóan a TISZK és a partnerintézményi hálózat által ellátandó szakmai feladatok végzéshez kötődnek és kapcsolódnak, támogatva a hosszabb és rövidebb távú tervezést, valamint a napi tevékenységeket. A rendszer lehetőséget biztosít az egyes tervezési és megvalósulási jellemzők közti viszonyok elemzésére, a folyamatok hatékonyságnövelő fejlesztésének támogatására.

A szoftverrendszer napi (operatív) tevékenységmenedzsment elemei a feladatok kitűzésének, végrehajtásának és eredményeinek nyilvántartásával teremti meg a folyamatos követhetőség alapjait. E feladatok egyik köre a szakmai (oktatási) tevékenységek elvégzésére irányul, a másik köre a nem oktatás-specifikus, azaz kiszolgáló tevékenységeket fedi. E strukturált tervezési rendszerből adódóan, a rendszer támogatni képes a szervezeti struktúra hatékony kialakítását és az ahhoz szervesen kapcsolódó biztonságos adatkezelést.

A tervezési feladatok között kiemelt fontosságot kapnak az új, kompetencia- és modulelvű OKJ struktúrához szervesen kapcsolódó prognózistervezési elemek, és az azokhoz kapcsolódó szükségletelemzési lehetőségek – a tárgyi- és humán erőforrásoktól a tananyagfejlesztésen át, az ezeket lefedő pénzügyi erőforrások (normatív állami források, pályázatok, intézményközi megosztások, stb.) kezeléséig.

Az Integrált Oktatás Irányítási és Információs Rendszer (I3R) célja, hogy informatikai támogatást nyújtson az alábbi tevékenységekhez:

az intézmény oktatási stratégiájának kialakítása

a képzési tervek kialakítása

elemzések, információk a vezetői döntésekhez

vezetői értékelés és visszacsatolás

támogatás az intézmény oktatásszervezésének kialakításához

operatív feladatok, az intézmény működtetése

tudás- és erőforrás menedzsment

szakképző iskolák integrációjával, koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés,

közös tudás- és humánerőforrás-menedzsment, irányítási rendszer kialakítás,

az új képzési struktúra kialakításához köthető, korszerű, moduláris képzésre való felkészítés,

a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása,

munkavállalói kompetenciáik fejlesztése,

közösségi funkciók ellátása, pályaválasztási és pályaorientációs, továbbá karrier-anácsadási feladatok, pályaorientációs tanácsadás támogatása különös figyelemmel  a hátrányos helyzetű tanulókra,

fejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez és a közösségi funkciókhoz szükséges tananyagok és pedagógus-továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák a gyakorlati képzést folytatók számára készíthetők, fejleszthetők, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges tartalomfejlesztéseket,

a pedagógus továbbképzésekhez továbbképzési tervek készítése figyelembe véve az OKJ képzési struktúráját, az intézmény jelenlegi és leendő képzési kínálatát, valamint a rendelkezésre álló humán erőforrásokat,

az intézmények publikációs lehetőségeinek megteremtése, az eredmények interaktív megjelenítésének támogatása,

a programok, célkitűzések eredményeinek nyomonkövetési lehetősége.

Alapvető célkitűzések a TISZK projektek megvalósítására.

Egységes irányítási (menedzsment) rendszer kialakítása, módszertani és vezetés-gyakorlati felkészítése, amely valamennyi iskolában biztosítja a dolgozók családbarát és a nemek egyenlőségén alapuló foglalkoztatását. Egyenlő esélyt biztosít a foglalkoztatás megfelelő területein (oktatásban, oktatási feladatokat segítő, előkészítő vagy adminisztratív, illetve karbantartói munkaterületen) a fogyatékkal élők, romák és más szempontból hátrányos helyzetű foglalkoztatottak részére. Képes a helyi programok olyan szintű koordinációját irányítani, hogy valamennyi iskolából azonos eséllyel és azonos feltételek mellett folytathassák tanulmányaikat, az előzetes tanulmányok beszámításával a szakképzésben, a szakmai vizsgára felkészítő iskolában. Képes megfelelő, piacorientált beiskolázási és után követési PR rendszer működtetésére.

Szervezett, integrált humánerőforrás-fejlesztési program kidolgozása, amely felkészíti a TISZK pedagógusait az új, moduláris rendszerű képzési feladatok ellátására, lehetővé teszi a képzési anyagok, segédletek, helyi tantervek és más kompetencia fejlesztő eszközök (e-Learning, távoktatási rendszer, tutoriális rendszer) kifejlesztését valamennyi tanuló korszerű alapokon való szakképzésének biztosítására. Különösen fontos eleme a fejlesztésnek a fogyatékkal élő, lemaradó, mentálisan, fizikai vagy szociálisan hátrányos tanulókkal való foglalkozások kidolgozása és bevezetése a tanulók felzárkóztatására, a képzés különböző szintjeibe való bevonására, munkavállalói esélyeik növelésére. Ehhez speciális eszközöket, módszereket alkalmaz, és egyedi programokat dolgoz ki.

Olyan közösségi információs és szolgáltató rendszer kiépítése, amely valamennyi iskolában képes hatékonyan segíteni a hátrányos helyzetűség kezelését, a lemorzsolódás csökkentését, a megfelelő pályaorientációs és karrier tanácsadó feladatokat, és különös gondot fordít a hátrányos helyzetűek mentális (pszichológiai) és fizikai (kondicionális) gondozására, segítésére is.

Olyan nyilvánossági rendszert alakít ki, amely alkalmas az eredmények tartós és hatékony terjesztésére, ezzel is segítve a szakterületek iránti érdeklődés felkeltését, a fenntartható fejlődés főbb jellemzőinek megvalósítását.

Az irányítási rendszer általános felépítése

Az Integrált Oktatás Irányítási és Információs Rendszer által támogatott alapvető folyamatok és azok megvalósítási szintjei:


Tervezés

Hosszú távú (3-7 éves) stratégiai tervezés

Részletes szakmai cselekvési és ütemterv készítése és aktualizálása (tanévi tervezés)

Képzési struktúrák kialakítása (tantervek, felnőttképzési programok, beiskolázás)

Minőségfejlesztési tervek kidolgozása

Erőforrás kezelés

Beiskolázás

Humán erőforrások tervezése és biztosítsa

Beruházás tervezés, eszközfejlesztési tervek készítése

Folyamatok és feladatok

Pályaválasztási, pályaorientációs folyamatok támogatása, felnőttképzési szolgáltatások, egyéni tanulási útvonaltervezés

Feladatmenedzsment a tanévi folyamatok kezelésére és aktualizálására

Elektronikus szakképzési napló a modulrendszerű oktatás adminisztrációjára.

Szakmai és pénzügyi jelentések készítése

Dokumentációs rendszer

Ellenőrzés, értékelés, minőségbiztosítás

Célkitűzések megvalósításának ellenőrzése, mérése

Minőségellenőrzési kézikönyv kialakítása, aktualizálása

Az eredmények publikálása

 

Az Integrált Oktatás Irányítási és Információs Rendszer főbb moduljai és funkcionális elemeik

Az I3R szoftverrendszer - igazodva az intézmények eltérő igényeihez - moduláris felépítésű, mely lehetővé teszi, hogy az oktatási intézmények szükségleteik szerint vezethesség be az egyes programfunkciókat, fokozatosan alakíthassák ki irányítási, tervezési, döntés-értékelési rendszerüket. Természetesen lehetőség van az egyes modulok utólagos integrálására is a rendszerbe.

Stratégia tervező modul

prognózistervezés

kapacitástervezés-szükségletmeghatározás

logisztikai tervezés

képzési kínálat tervezése

modul- és tantárgytérkép

oktatási helyszínek

ütemezés

be- és kimeneti kompetenciák és ismeretek nyilvántartása

továbbképzések

átképzések

felvételek tervezése

Erőforrás tervező modul

munkatervek

beiskolázási tervek készítése (csoportszervezés, csoportindítás, területi eloszlás)

tantárgyfelosztás támogatása (órakeretek meghatározása)

helyszíntervezés

emberi erőforrás-tervezés támogatására (helyiségek használata, időbeosztások tervezése)

a megfogalmazott tevékenységek finanszírozási, pénzügyi tételeinek tervezése

a költségvetés-tervezés (éves költségvetés tervezése, egyeztetések támogatása, cash-flow tervezése, fajlagos mutatók nyilvántartása, normatív bevételek, pénzügyi keretek meghatározása)

Szakképzési modul

Moduláris szakképzés kialakítása (tanterv, tanmenet,stb.)

Egyéni tanulási út tervezés

Dokumentációs rendszer (foglalkozás napló, törzslap, bizonyítvány,stb.)

Operatív feladatok modul

feladatmenedzsment (feladatok nyilvántartása, delegálása) a feladatok nyilvántartása lehetőséget biztosít a gyors, hirtelen jövő feladatok megoldásához

napi oktatásmenedzsment (e-napló, igazolások elektronizálása, mérések, tanulók értékelése, hiányzások)

kiszolgáló folyamatok irányítása (adminisztráció, üzletviteli tevékenységek- cash-flow, könyvelés, normatíva-igénylés-, utaztatás, szociális ellátások- ingyenes ebéd, stb.)

Értékelés, ellenőrzés modul

feladatellenőrzés, értékelés

pénzügyi ellenőrzés, értékelés

képzések ellenőrzése- kompetencia-vizsgálatok

humán erőforrás értékelése

Pályaválasztás, pályaorientáció és tanácsadás modul

Pályaalkalmassági vizsgálatok

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

Előzetes tudásszint mérés

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Elhelyezkedési tanácsadás

Álláskeresési technikák oktatása

Személyi kompetenciavizsgálat

Önértékelésen alapuló kompetenciavizsgálat

Átképzések kompetenciavizsgálata

Hiányszakmák kompetenciavizsgálat

Kompetenciamérések felvitele, importálása

Karrier tanácsadás

A pálya kiválasztása szempontjából fontos önismereti elemek (érdeklődés, képesség, érték, munkamód) tudatosítása

A képzési rendszer és a foglalkoztatási szerkezet megismertetése

A pályák világának, a munka világának célzott megismertetése

A társadalmi szerepek, különösen a munkavégzés során várható szerepek tudatosítása

Vizsgaszituációra való felkészítés

A tervezési, szervezési, problémamegoldó képességek fejlesztése

Az álláskeresési technikák megismertetése

Folyamat és projekt modul

Szervezeti csoportmunka és workflow

Döntés-előkészítés

Vezetői információs rendszer

Tudásmenedzsment

Humánerőforrás menedzsment

Oktatás irányítás

 

Az Integrált Szakképzés Irányítási és Információs Rendszer (I3R) informatikai infrastruktúra koncepcionális szoftver elemei.

Az I3R rendszer nem egy darab szoftverterméket, hanem - jól átgondolt struktúra alapján létrehozott, integráltan működő - szoftverrendszert jelent, melynek elemei képesek egymással és környezetükkel is folyamatosan kommunikálni, az adatokat megosztva használni. A rendszer számos szabványos kimenettel rendelkezik, ami lehetőséget teremt külső elemek, programok hatékony integrálására is.

A szoftverrendszer komponensei:

Elektronikus levelező és csoportmunka szoftver

Elektronikus intézményi adminisztrációs rendszer

eLearning rendszer

Szülői publikációs rendszer

Elektronikus napló

Pályaválasztás támogató rendszer

Szakképzési struktúra kialakítását támogató rendszer

Vezetői Döntéstámogató Rendszer

Intézményi portálrendszer

pdfAz I3R rendszer árlistájának letöltése (Acrobat formátumban 158kB)